Co je IPA

International Police Association (IPA)

Česká sekce vznikla na ustavujícím kongresu v Kozí dne 21.3.1992. Je registrována u MV ČR pod IČO: 18235395.

Dne 6.11.1992 došlo k mezinárodnímu uznání České sekce IPA v Rio de Janeiru.


IPA je:

  • nezisková organizace

  • největší mezinárodní sdružení policejních úředníků s počtem přes 400 000 členů v Národních sekcích 63 zemí světa

  • nestátní organizace (NGO) s poradním statutem v hospodářské a sociální radě OSN a Radě Evropy

  • doposud jedinou mezinárodní organizací policejních pracovníků bez rozdílu hodnosti, funkce, jazyka, rasy, náboženství a světového názoru

  • politicky i odborně nezávislá neváže se na žádnou jinou skupinu nebo instituci

  • otevřená pro policii každého státu, který umožní mezinárodní kontakty a výměnou zkušeností mezi policejními příslušníky

  • registrované sdružení u MV ČR je právnickou osobou, která se dělí na územní organizace

IPA chce:

  • podporovat přátelské vztahy a vzájemnou pomoc mezi policejními úředníky v naší zemi a zahraničí

  • napomáhat a podporovat výměnu zkušeností v policejní oblasti a přispět tak k ulehčení mezinárodní policejní spolupráce

  • svoji spolupráci s veřejností ovlivňovat obraz a představy o policii a tak pozitivně působit na vztahy mezi občany a policií

  • studijními cestami a setkáními rozšiřovat znalosti svých členů a pochopení pro problémy druhých

  • v rámci svých možností být činná a pomáhat v sociální oblasti

  • napomáhat vzájemné toleranci a přispívat k porozumění mezi národy a udržení míru

IPA nabízí:

  • formou seminářů široký vzdělávací program, realizovaný v informačním a vzdělávacím centru na zámku Gimborn

  • regionální, národní a mezinárodní vzdělávací setkání na všech pěti kontinentech

  • stipendia v cizině pro doplnění dalšího odborného vzdělání

  • policejní studium a vzdělávací cesty do dalekých zemí

  • každoroční mezinárodní setkání mládeže ( vždy v jiné části světa ) pro mladé členy organizace IPA a pro syny a dcery členů IPA

  • týdny přátelství, sportovní soutěže a jubilea se sociálním a kulturním pozadím, k podpoře mezinárodních setkání mezi členy

  • mezinárodní programy výměny mládeže, jedinečná příležitost pro nové zkušenosti v oblasti vzdělávání a kultury

  • cenově výhodné rekreační pobyty v hotelích IPA doma i v zahraničí

  • mnohostranné informace v místních nebo regionálních sděleních a časopisech IPA

  • možnosti poznávání policejních zařízení doma i v zahraničí a výměnu zkušeností s kolegy bez rozdílu národnosti, hodnosti a služebního zařazení.